Laatst bijgewerkt 20 September 2020

* shopt (“wij”, “ons” of “onze”) respecteren uw privacy. We doen er alles aan om uw privacy te beschermen en uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.

Dit privacybeleid (“Beleid”) is bedoeld om te voldoen aan de vereisten van de Verordening (EU) 2016/79 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens (bekend als “AVG). ”).

  1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Dit beleid is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens door * shopt.

Voor de toepassing van dit beleid en de AVG, voor zover een van de bovenstaande entiteiten uw persoonlijke gegevens verwerkt in verband met gebruiksscenario’s die in dit beleid worden geïdentificeerd, zal elk worden beschouwd als een “gegevensbeheerder” van uw persoonlijke gegevens. Houd er rekening mee dat we in sommige gevallen de activiteiten kunnen uitvoeren waarnaar in dit beleid wordt verwezen in onze hoedanigheid van gegevensverwerker die optreedt namens onze klanten. We hebben dit onderscheid duidelijk gemaakt in het beleid.

 1. Doel van dit beleid

Dit beleid legt onze benadering uit van alle persoonlijke gegevens die we van u kunnen verzamelen met behulp van deze website (de ‘site’) en alle persoonlijke gegevens over u die we mogelijk verzamelen / verwerken in andere situaties of interacties met ons, en de doeleinden waarvoor we verwerken uw persoonlijke gegevens.

Dit beleid zet ook uw rechten uiteen met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit beleid zal u informeren over de aard van de persoonlijke gegevens over u die door ons worden verwerkt en hoe u kunt verzoeken dat wij deze verwijderen, bijwerken, overdragen en / of u toegang verlenen of anderszins bezwaar maken tegen onze verwerking ervan voor een specifiek doel. Dit beleid is bedoeld om u te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen wanneer u de site gebruikt of anderszins persoonlijke gegevens aan ons verstrekt of in andere situaties waarin we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken.

 1. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of uw rechten zoals uiteengezet in dit privacybeleid wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via:

 • door een e-mail te sturen naar: support.nl@shopt.digital
 • ons te bellen op: 020-7122009
 • het sturen van een brief gericht aan: *Shopt, Prof. W.H. Keesomlaan 4, 1183 DJ Amstelveen
 1. Type persoonsgegevens dat we verzamelen / verwerken

Als we het hebben over persoonlijke gegevens, bedoelen we alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon. Individuen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiecode (zoals een IP-adres) of andere factoren die specifiek voor hen zijn, zoals hun fysieke verschijning. Categorieën van persoonlijke gegevens die we over u kunnen verzamelen en verwerken, zijn onder meer:

 • contactgegevens (bijv. naam, fysiek adres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • je geboortedatum;
 • informatie over uw arbeids- of opleidingsgeschiedenis;
 • informatie voor het aannemen van talent en personeel (bijv. arbeidsgeschiktheidsstatus, financiële rekeninginformatie, door de overheid uitgegeven identificatie-informatie of dieetwensen);
 • eventuele aanvullende gegevens die u kunnen identificeren en die u aan ons verstrekt.

Voor meer informatie over de persoonlijke gegevens die we verzamelen, verwijzen wij u naar de sectie HOE WE PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN hieronder en de sectie Ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën

 

 1. Hoe gebruiken we persoonlijke gegevens?

Ons primaire doel bij het verzamelen van persoonlijke informatie van u is:

 • Verifieer uw identiteit;
 • Ons helpen onze producten en diensten te verbeteren en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en op de markt te brengen;
 • verzoeken uit te voeren die door u op de site zijn gedaan;
 • onderzoeken of geschillen onderzoeken of oplossen;
 • voldoen aan alle toepasselijke wetten, gerechtelijke bevelen, andere gerechtelijke procedures of de vereisten van een toezichthouder;
 • onze overeenkomsten met u afdwingen;
 • de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of derden te beschermen, inclusief onze andere klanten en gebruikers van de site;
 • ondersteuning bieden bij het verlenen van onze Services; en
 • gebruik zoals anders vereist of toegestaan ​​door de wet.

We geven hieronder meer in detail de specifieke manieren waarop we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken

 • Alle servicevragen.

Onze site gebruikt verschillende gebruikersinterfaces om u in staat te stellen informatie over onze producten en diensten op te vragen: deze omvatten gedrukte en elektronische aanvraagformulieren en een telefonische informatiedienst. In elk geval kan om contactinformatie worden gevraagd, samen met details van andere persoonlijke informatie die relevant is voor uw vraag. Deze gegevens worden gebruikt om ons in staat te stellen op uw verzoeken te reageren.

Met wie delen we uw persoonlijke gegevens voor dit doel?
Wij delen uw persoonlijke gegevens niet voor dit doel.

Wat is onze juridische basis?
Het is in ons legitieme belang om uw persoonlijke gegevens op een zodanige manier te gebruiken dat we u de allerbeste klantenservice kunnen bieden.

 • Klanten administratie.

We kunnen persoonlijke gegevens over onze klanten en potentiële klantencontacten verzamelen om ons in staat te stellen te reageren op verzoeken van klanten, om klantaccounts bij ons te beheren, kredietcontroles uit te voeren (indien toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving) en om financiële transacties voor betalingen te verifiëren en uit te voeren. bij ons gemaakt.

Onze wettelijke basis voor verwerking

Het is in ons gerechtvaardigd belang (en dat van onze klanten) om persoonsgegevens op deze manier te verwerken om ervoor te zorgen dat we de door onze klanten gevraagde diensten op een effectieve en efficiënte manier verlenen.

Met wie delen we persoonsgegevens voor dit doel?

We kunnen dergelijke persoonsgegevens delen met onze externe leveranciers (zoals onze betalingsdienstaanbieders of IT-providers), financiële instellingen, groepsmaatschappijen, gelieerde ondernemingen, professionele adviseurs, regelgevende instanties of andere wetshandhavers of dergelijke andere derde partijen zoals aangegeven in de in HET DELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS hieronder in verband met dit doel.

Als individuen bij ons solliciteren of op een andere manier belangstelling tonen om voor ons te werken, zullen we contactgegevens en cv of cv-informatie van de persoon verzamelen. We gebruiken dergelijke persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) om de geschiktheid van het individu te beoordelen voor elke functie waarvoor ze hebben gesolliciteerd (of toekomstige functies waarvoor we denken dat het individu geschikt is), inclusief banen of freelancerposities, zomerplaatsingen of stages en ook elke rol voor zakelijke ondersteuning of services, ongeacht of een dergelijke aanvraag door ons online, via e-mail of op papier of in persoon is ontvangen; b) om alle nodige stappen te ondernemen om een ​​arbeidsovereenkomst (of anderszins) met de persoon aan te gaan; c) om te voldoen aan alle regelgevende of wettelijke verplichtingen met betrekking tot een dergelijke toepassing; en d) om ons profiel van gelijke kansen te herzien in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We discrimineren niet op grond van geslacht, ras, etnische afkomst, leeftijd, religie, seksuele geaardheid, handicap of enige andere basis die onder de lokale wetgeving valt.

 • Wat is onze juridische basis?

Waar we persoonlijke gegevens gebruiken in verband met werving en talentbeheer, is dit in verband met het aangaan van een juridisch contract met hen of is het in ons legitieme belang om persoonlijke gegevens op een zodanige manier te gebruiken dat we de beste werving kunnen doen. en talentmanagementbeslissingen voor CPM United Kingdom Limited of het is onze wettelijke verplichting om dergelijke persoonlijke gegevens te gebruiken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die ons worden opgelegd. We zullen geen speciale gegevens verwerken, behalve waar we dit kunnen doen onder de toepasselijke wetgeving of met de uitdrukkelijke toestemming van het individu.

Met wie delen we uw gegevens voor dit doel?

We kunnen dergelijke persoonlijke gegevens delen met onze groepsmaatschappijen, gelieerde ondernemingen, externe leveranciers of professionele adviseurs of dergelijke andere derde partijen zoals aangegeven in de sectie UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN hieronder in verband met dit doel.

 • Marketingcommunicatie.

We kunnen marketingactiviteiten uitvoeren met behulp van de persoonlijke gegevens van een persoon. In het bijzonder kunnen we persoonlijke gegevens gebruiken om een ​​beeld te vormen van wat we denken dat de persoon wil of nodig heeft, of wat van belang kan zijn voor de persoon. We kunnen die informatie gebruiken om personen marketinginformatie te verstrekken over onze evenementen en diensten waarvan we denken dat ze interessant kunnen zijn. We kunnen personen ook informatie verstrekken over media- en PR-evenementen.

Onze wettelijke basis voor verwerking

We vertrouwen op ons gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens op deze manier te verwerken voor marketingdoeleinden. Als de persoon echter een consument is, zullen we alleen met hun toestemming elektronische marketingcommunicatie of uitnodigingen voor evenementen naar die persoon sturen.

We bieden individuen ook keuzemogelijkheden voor afmelding met betrekking tot het gebruik van persoonlijke gegevens, met name rond marketing en reclame. Om te zien hoe u zich kunt afmelden voor marketingcommunicatie, raadpleegt u het gedeelte AFMELDEN EN ONGEWENSTE COMMUNICATIE.

Houd er rekening mee dat als een derde partij ons vraagt ​​om persoonlijke gegevens te delen zodat ze elektronische marketingcommunicatie naar bepaalde individuen kunnen sturen, we de betreffende persoon om toestemming zullen vragen voordat we de persoonlijke gegevens voor een dergelijk doel delen.

Met wie delen we persoonsgegevens voor dit doel?

We kunnen uw gegevens delen met onze groepsmaatschappijen, gelieerde ondernemingen, promotieagenten, externe leveranciers (zoals onze IT-providers) of professionele adviseurs of dergelijke andere derde partijen zoals aangegeven in de sectie GEGEVENS DELEN hieronder in verband met dit doel.

 • Neem contact op met databases.

We verzamelen en onderhouden databases met informatie over detailhandelaren, MKB-bedrijven, horecagelegenheden en consumenten die we gebruiken om onze klanten te helpen bij het vergroten en beheren van de distributie van hun producten. We kunnen deze informatie onafhankelijk verzamelen of als gegevensverwerkers die optreden namens onze klanten. Dergelijke informatie kan de naam van een persoon en persoonlijke contactgegevens of zakelijke contactgegevens bevatten. Het type persoonlijke gegevens dat we verzamelen, kan variëren, afhankelijk van de diensten die we onze klant leveren. De verzamelde gegevens zijn alleen altijd specifiek en niet buitensporig om de gegevensverwerkingstaak te vervullen. Deze informatie kan informatie zijn die is gekocht door onze klant of ons bedrijf, vrijwillig aan ons verstrekt door die personen via onze site, tijdens een persoonlijke ontmoeting of in andere situaties, zoals een telefoontje naar ons contactcentrum of e-mailcontact via een klantwebsite.

Onze wettelijke basis voor verwerking

Het is in ons gerechtvaardigd belang (of die van onze klant) om persoonsgegevens op deze manier te verwerken, zodat we de door onze klanten gevraagde diensten op een effectieve en efficiënte manier kunnen leveren.

Met wie delen we persoonsgegevens voor dit doel?

We kunnen dergelijke persoonlijke gegevens delen met onze klanten, groepsmaatschappijen, gelieerde ondernemingen, externe leveranciers (zoals onze IT-providers) of professionele adviseurs of dergelijke andere derde partijen zoals aangegeven in het gedeelte GEGEVENS DELEN hieronder in verband met dit doel.

 • Zakelijke administratie en wettelijke naleving.

We kunnen de persoonlijke gegevens van een persoon gebruiken voor de volgende zakelijke administratie en juridische nalevingsdoeleinden:

 

 • om de werking of het effectieve beheer van onze groep bedrijven te vergemakkelijken;
 • om onze wettelijke rechten af ​​te dwingen of te beschermen;
 • om klachten te behandelen;
 • om de rechten van derden te beschermen (inclusief wanneer de gezondheid of veiligheid van een persoon in gevaar wordt gebracht (bijv. brand); en
 • in verband met een bedrijfstransitie of verkoop, zoals een fusie, reorganisatie, overname door een ander bedrijf of verkoop van alle of een deel van onze activa.

Onze wettelijke basis voor verwerking

Wanneer we persoonsgegevens gebruiken in verband met een zakelijke transitie, om onze wettelijke rechten af ​​te dwingen of om de rechten van derden te beschermen, is het in ons legitieme belang om dit te doen. Voor alle andere doeleinden die in deze sectie worden beschreven, vertrouwen we op onze verplichting om de wet na te leven, zoals een gerechtelijk bevel, om dergelijke persoonlijke gegevens te verwerken.

We zullen geen speciale (of gevoelige) categorieën persoonlijke gegevens of persoonlijke gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen of overtredingen verwerken, behalve waar we dit kunnen doen onder de toepasselijke wetgeving of met de uitdrukkelijke toestemming van het individu.

Met wie delen we persoonsgegevens voor dit doel?

We kunnen persoonlijke gegevens delen met onze klanten, groepsmaatschappijen, gelieerde ondernemingen, agenten, partners, externe verkopers of professionele adviseurs, hulpverleners of wetshandhavers of andere regelgevende instanties (inclusief belasting- en socialezekerheidsinstanties) of dergelijke andere derde partijen zoals aangegeven in het gedeelte UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN hieronder in verband met dit doel.

 • Bezoek aan ons pand.

Als een persoon een van onze gebouwen bezoekt, kunnen we contactgegevens verzamelen als onderdeel van ons aanmeldingsproces. We kunnen ook hun beeld vastleggen op onze bewakingscamera of CCTV.

Onze wettelijke basis voor verwerking

Om veiligheidsredenen is het in ons gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens op deze manier te verwerken.

Met wie delen we persoonsgegevens voor dit doel?

We kunnen dergelijke persoonlijke gegevens delen met onze klanten, groepsmaatschappijen, gelieerde ondernemingen, wervingspartners of agenten, externe leveranciers (zoals onze IT-providers) of adviseurs of wetshandhavers of dergelijke andere derde partijen zoals aangegeven in de sectie UW PERSOONSGEGEVENS DELEN hieronder in verband met dit doel.

 

 1. Het delen van uw persoonlijke gegevens

Houd er rekening mee dat de soorten derden waarmee we uw persoonsgegevens delen, zoals hierboven uiteengezet, niet uitputtend zijn en dat er omstandigheden kunnen zijn waarin we persoonsgegevens moeten delen met andere derden om onze sites te kunnen beheren en onze diensten te verlenen.

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met een van onze groepsmaatschappijen, of met onze agenten, partners, klanten, aannemers, professionele adviseurs of overheids- of regelgevende instanties voor de volgende doeleinden: (a) onze diensten aan klanten verlenen of anderszins hulp krijgen bij de verwerking transacties; (b) voldoen aan verzoeken om informatie, ontvangen en verzenden van communicatie, bijwerken van marketinglijsten, analyseren van gegevens; (c) levering van IT- en andere ondersteunende diensten; (d) om de werking en het effectieve beheer van onze groep bedrijven te vergemakkelijken; (e) voldoen aan een wettelijke verplichting of in verband met een juridische claim of geschil of om anderszins onze wettelijke rechten te beschermen; (f) bijstand bij andere nevenactiviteiten bij de uitvoering van taken, van tijd tot tijd. Onze agenten, partners en contractanten zullen uw informatie gebruiken voor zover nodig om hun functies uit te voeren.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan andere bedrijven verkopen en we zullen deze niet delen met andere bedrijven voor gebruik zonder uw toestemming, behalve in de hierboven vermelde omstandigheden of in verband met de verkoop of fusie van CPM United Kingdom Limited of de divisie of bureau verantwoordelijk voor de diensten.

We zullen u per geval op de hoogte stellen van alle andere omstandigheden waarin we uw informatie zouden delen.

 1. Gegevensoverdracht buiten de EER

We kunnen persoonlijke gegevens buiten de EER doorgeven aan bepaalde categorieën derde partijen (zoals hierboven vermeld in HOE WE PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN en meer specifiek aan ons moederbedrijf Omnicom in de VS of op andere locaties wereldwijd.

In het bijzonder bij het overdragen van uw persoonsgegevens buiten de EER, zullen we ervoor zorgen dat, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd: (1) we zullen uw persoonsgegevens alleen overdragen aan landen die geacht worden te verstrekken een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens door de Europese Commissie; (2) wanneer we bepaalde dienstverleners gebruiken, kunnen we specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, de zogenaamde “modelclausules” die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa; of (3) waar we partners of leveranciers hebben die in de VS zijn gevestigd, kunnen we gegevens aan hen overdragen als ze deel uitmaken van het privacyschild, wat vereist dat ze een vergelijkbare bescherming bieden voor persoonlijke gegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS.

 1. Hoe verkrijgen we uw toestemming?
 • Waar ons gebruik van uw persoonlijke gegevens uw toestemming vereist, kunt u deze toestemming geven:
 • op het moment dat we uw persoonlijke gegevens verzamelen volgens de verstrekte instructies; of
 • door ons per e-mail, post of telefoon op de hoogte te stellen met behulp van de contactgegevens in deze privacyverklaring
 1. Ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën

Analytische cookies

Elke keer dat een gebruiker onze site bezoekt, genereert webanalysesoftware van een derde partij een anonieme analytische cookie. Deze cookies kunnen ons vertellen of u de site al dan niet eerder heeft bezocht. Uw browser zal ons vertellen of u deze cookies heeft, en als u dat niet doet, genereren we nieuwe. Hierdoor kunnen we bijhouden hoeveel individuele unieke gebruikers we hebben en hoe vaak ze de site bezoeken. Tenzij je eerder inhoud hebt gedownload of je hebt geabonneerd op een van onze nieuwsbrieven op onze site, kunnen deze cookies niet worden gebruikt om individuen te identificeren, ze worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden. Als u zich eerder heeft geabonneerd op of inhoud van onze site heeft gedownload, zullen we de details weten die u ons hiervoor hebt gegeven, zoals naam en e-mailadres.

Gebruikte cookies zijn onder meer:

Google Analytics
De vervaldatum varieert op verschillende analysetools tussen 1 en 3 jaar

Aan cookies en advertentie-ID’s gekoppelde gebruikersgegevens worden ook gebruikt om advertentiefraude op te sporen en te voorkomen en ervoor te zorgen dat gebruikers geen advertenties zien die ze in het verleden hebben geblokkeerd. In deze gevallen, of in gevallen waarin Google deze gegevens opslaat namens zijn klanten (bijvoorbeeld in Google Analytics), kunnen gegevens langer worden bewaard dan hierboven gespecificeerd.

Cookies voor sociale media

Aanbieders van sociale media gebruiken elektronische hulpmiddelen, waaronder ‘Cookies’, ‘Sociale plug-ins’ en ‘Tracking Pixels’ om uw surfgedrag, vind-ik-leuks en sociale interacties op internet bij te houden om een ​​profiel over u op te bouwen. We maken deze op onze site mogelijk om sociaal delen te vergemakkelijken.

Facebook

Twitter

LinkedIn

De vervaldatum voor Twitter- en LinkedIn-cookies is 30 dagen en 90 dagen voor Facebook-cookies.

Klik hier voor meer informatie over ons cookiebeleid.

 1. Afmelden en ongewenste communicatie

Om u af te melden voor toekomstige promotie- of marketingcommunicatie of andere commerciële communicatie van ons, dient u een verzoek naar ons te sturen via de contactgegevens in het gedeelte getiteld contactgegevens.

 1. Links en diensten van derden

Onze sites bevatten links naar websites en diensten van derden. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van onze Sites naar een andere website te gaan of u een dienst van een derde partij aanvraagt, dit Privacybeleid niet langer van toepassing is.

Uw browsen en interactie op andere websites, of uw omgang met een andere externe serviceprovider, is onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die website of externe serviceprovider.

We controleren, controleren of onderschrijven de privacy-praktijken van derden niet.

We raden u aan vertrouwd te raken met de privacy-praktijken van elke website die u bezoekt of met de externe serviceprovider waarmee u te maken heeft en contact met hen op te nemen als u vragen heeft over hun respectieve privacybeleid en -praktijken.

Dit privacy-beleid is uitsluitend van toepassing op persoonlijke informatie die door ons via onze service wordt verzameld en is niet van toepassing op deze websites van derden en externe serviceproviders.

 1. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang we een geldige juridische reden hebben om dit te doen, waaronder het leveren van de diensten waar u om hebt gevraagd, het voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen, het oplossen van geschillen en het naleven van onze overeenkomsten.

Hoe lang we verschillende soorten persoonlijke informatie bewaren, kan variëren, afhankelijk van de reden waarom we ze oorspronkelijk hebben verkregen, de reden waarom we ze verwerken en de wettelijke vereisten die erop van toepassing zijn.

Als persoonlijke gegevens slechts voor een korte periode nuttig zijn (bijvoorbeeld voor een specifieke marketingcampagne of in verband met werving), zullen we deze aan het einde van die periode verwijderen. Houd er rekening mee dat als u een niet-succesvolle kandidaat bent, we uw gegevens mogelijk voor een korte periode bewaren.

Als u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons, moeten we bepaalde persoonlijke gegevens op een onderdrukkingslijst bewaren, zodat we weten dat we u in de toekomst geen verdere marketingcommunicatie zullen sturen.

 1. Vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens

We doen er alles aan om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt veilig te houden en we zullen redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging.

We hebben informatiebeveiligingsbeleid, regels en technische maatregelen geïmplementeerd om de persoonlijke informatie die we onder onze controle hebben te beschermen tegen:

 • ongeautoriseerde toegang;
 • oneigenlijk gebruik of openbaarmaking;
 • ongeoorloofde wijziging; en
 • onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies.

Al onze werknemers en gegevensverwerkers (dwz degenen die uw persoonlijke gegevens namens ons verwerken, voor de hierboven vermelde doeleinden), die toegang hebben tot en betrokken zijn bij de verwerking van persoonlijke gegevens, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens te respecteren. informatie van alle gebruikers van onze Services.

 

 1. Hoe toegang krijgen tot uw informatie en uw andere rechten?

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die we over u bewaren:

 • Uw recht op toegang.

Als u het ons vraagt, zullen we bevestigen of we uw persoonlijke gegevens verwerken en, als dat het geval is, u een kopie van die persoonlijke gegevens verstrekken (samen met bepaalde andere details). Als u extra exemplaren nodig heeft, moeten we mogelijk een redelijke vergoeding in rekening brengen.

 • Uw recht op rectificatie.

Als de persoonlijke informatie die we over u hebben, onjuist of onvolledig is, heeft u recht op rectificatie. Als we uw persoonlijke gegevens met anderen hebben gedeeld, zullen we hen waar mogelijk op de hoogte stellen van de rectificatie. Als u ons daarom vraagt, zullen we u waar mogelijk en rechtmatig vertellen met wie we uw persoonlijke gegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

 • Uw recht om te wissen.

U kunt ons in sommige omstandigheden vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer we deze niet langer nodig hebben of als u uw toestemming intrekt (indien van toepassing). Als we uw persoonlijke gegevens met anderen hebben gedeeld, zullen we hen waar mogelijk op de hoogte stellen van het wissen. Als u het ons vraagt, zullen we u, waar dit mogelijk en geoorloofd is, ook vertellen met wie we uw persoonlijke gegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

 • Uw recht om de verwerking te beperken.

U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonlijke informatie in bepaalde omstandigheden te ‘blokkeren’ of te onderdrukken, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van die persoonlijke informatie betwist of u bezwaar maakt tegen de verwerking door ons. Het zal ons er echter niet van weerhouden uw persoonlijke gegevens op te slaan. We vertellen het u voordat we een beperking opheffen. Als we uw persoonlijke gegevens met anderen hebben gedeeld, zullen we hen op de hoogte stellen van de beperking waar dit mogelijk is. Als u het ons vraagt, zullen we u, waar het mogelijk en geoorloofd is om dit te doen, ook vertellen met wie we uw persoonlijke gegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

 • Uw recht op dataportabiliteit.

Met ingang van 25 mei 2018 heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht om persoonlijke informatie die u ons heeft verstrekt (in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat) te verkrijgen en deze elders te hergebruiken of ons te vragen deze over te dragen. aan een derde partij naar keuze.

 • Uw recht om bezwaar te maken.

U kunt ons vragen om te stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, en we zullen dit doen als we:

 • vertrouwen op onze eigen legitieme belangen of die van iemand anders om uw persoonlijke gegevens te verwerken, behalve als we dwingende juridische gronden voor de verwerking kunnen aantonen; of
 • het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing.
 • Uw rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing wanneer deze is gebaseerd op automatische verwerking, inclusief profilering, als deze een rechtsgevolgen heeft of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt, tenzij een dergelijke profilering noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen jij en ons.

 • Uw recht om toestemming in te trekken.

Als we vertrouwen op uw toestemming (of expliciete toestemming) als onze wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, heeft u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken.

 • Uw recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Als u zich zorgen maakt over een aspect van onze privacypraktijken, inclusief de manier waarop we met uw persoonlijke gegevens zijn omgegaan, kunt u dit melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (APG). U kunt meer informatie vinden over hoe u dit doet op de APG-website op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl of door hun hulplijn te bellen op 070-8888 500.

 1. Handhavingsrechten en mechanismen

We zullen ervoor zorgen dat dit beleid wordt nageleefd en naar behoren wordt geïmplementeerd. Overtredingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in de EER kunnen leiden tot sancties en / of schadeclaims.

Als u op enig moment van mening bent dat uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt in strijd met dit beleid, of als u vragen of klachten heeft over het gebruik of de beperking van het gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met de relevante personen in de sectie CONTACTGEGEVENS:

Houd er rekening mee dat als u een klacht heeft over onze privacypraktijken, u contact kunt opnemen met uw lokale EU-gegevensbeschermingsautoriteit (“DPA”). We zijn toegewijd om samen te werken met gegevensbeschermingsautoriteiten en om te voldoen aan hun procedures voor geschillenbeslechting in geval van klachten. We zijn ook toegewijd aan het naleven van alle voorschriften of richtlijnen die DPA’s van tijd tot tijd kunnen uitvaardigen in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving van de EER en de lidstaten. We verbinden ons ertoe om ons te registreren en / of onze registratie up-to-date te houden als gegevensbeheerder en / of verwerker in alle rechtsgebieden waar we entiteiten in de EER hebben.

 

 1. Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid.

Om ervoor te zorgen dat u altijd weet hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken, zullen we dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om eventuele wijzigingen in ons gebruik van uw persoonlijke informatie weer te geven. We kunnen ook wijzigingen aanbrengen zoals vereist om te voldoen aan wijzigingen in de toepasselijke wet of regelgevende vereisten. We zullen u per e-mail op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen. We raden u echter aan om dit privacybeleid regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken.